عنوان : جهاد در کلام ولی
 

در اعتقادراستين تشيع پيروي از ولايت فقيه در دوره غيبت اصلي ترديد ناپذير براي رسيدن جامعهبه خير و صلاح مي باشد اين ولي فقيه است كه با تدبيري حساب شده شيعيان را از حوادثواقعه عبور مي دهد وزمينه حكومت امام زمان عج الله تعالي فرجه شريف را در ميانتوده ها فراهم مي سازد ولايت فقيه پاسدارحدود دين و مايه دور ماندن جامعه اسلامياز آفات پيش رو است در روزگار ماكه جبهه خصم، هجومي همه جانبه بر پيكره تشيع را درصدر امور خود قرار داده است ولي فقيه با نيابت امام عصر ارواحناه له الفدا جهت هايكلي حركت را مشخص مي كند او همچون ديد باني مدبراوضاع سياسي اجتماعي و اقتصادي رارصد مي كند و حملات دشمن متجاوز و طاغي را پيش بيني و خنثي مي نمايد در اين ميانادبيات ولي فقيه كه برخاسته ازمتن دين كه حاوي روح كلي قرآن وروايات است در جهتبخشي به جامعه و آحاد مردم از نقش بسزايي برخوردار است .
يكي از كليد واژه هايي كه مكرردر ادبيات و سخنان معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي (دامت افاضاته) به چشم ميخورد فرهنگ جهاد، روحيه جهادي، مبارزه و استقامت است . 
در نگاه مقام معظم انقلاب.جهاد معنايي بسيار عام وعميق دارد.ايشان در شرح حديثي از پيامبر(ص) معناي عمومي وحقيقي جهاد و شروط آن را اين گونه بيان مي كنند. ما در اول كتاب جهاد عرض كرديمكه معيار جهاد، شمشير و ميدان جنگ نيست. معيار جهاد، همان چيزي است كه امروز درزبان فارسي ما در كلمه مبارزه وجود دارد فلاني آدم مبارزي است، فلاني آدم مبارزينيست. نويسنده مبارز نويسنده غير مبارز عالم مبارزعالم غير مبارز دانشجوي مبارز وطلبه مبارز دانشجوي غير مبارز و طلبه غير مبارز جامعه مبارز و جامعه غير مبارز پسجهاد يعني مبارزه در مبارزه دو چيز حتماً لازم است يكي اينكه در آن جد و جهد وتحركي باشد انسان در رختخواب يا در پستوي خانه كه نمي تواند مبارزه كند در مبارزهبايد جدّ و جهد وجود داشته باشد . اگر چه در صوري مبارزه با نفس هم ميدان هاييدارد .اما حالا مثالهايي كه مي زنيم براي مبارزات اجتماعي و اينهاست، پس اول اينكهدر آن جد و جهدو تلاش و تحرك باشد دوم اينكه در مقابلش دشمني باشد مبارزه در آن جاكه دشمن نيست معنا ندارد پس جهاد متقوم بر اين دوركن است يكي اينكه در آن جد وجهدباشد. ديگر اينكه در مقابل دشمن باشداگر كسي عليه دوست جد وجهد كند اين جهاد نيستبلكه فتنه و اخلال است رهبر انقلاب، زندگي جهادي در راه هدف ها و ارزشها را معنايحقيقي زندگي انسان مي دانند جهاد يعني مجاهدت كردن و تلاش كردن زندگي يعني اينكهما اين هدف ها را ترسيم كنيم و ارزش هايي را كه براي ما عزيز ومحترم است مشخص كنيمو بعد با همه قوا بكوشيم اصلاً زندگي جز اين معني ندارد و الا اگر انسان از ارزشهاييآن ارزشها هر چه مي خواهد باشد خالي باشد به يك جماد تبديل خواهد شد در اين نوعزندگي هر چه مي گذرد انسان احساس مي كند كه عمرش تلف نشده است چون براي يك هدفعالي زحمت كشيده است در پايان راه هم وقتي به پشت سر خود نگاه مي كند مي بيندفرسنگ ها به هدف نزديك شده است لذا حسرت ندارد و احساس لذت مي كند اين زندگي واقعياست زندگي براي آرمان ها و هدف هاي والا. در نگاه رهبر معظم انقلاب جهاد و فرهنگجهادي تا بدان حد اهميت دارد كه ايشان وظيفه اصلي خويش را گرم كردن تنور جهاد دركشور خود مي دانند: "مملكت، مملكت جهاد في سبيل الله است. از اين جهت بنده كهبيشتر سنگيني بارم اين است كه نگاه كنم ببينم كجا شعله جهاد در حال فرو كش كردناست و به كمك پروردگار نگذارم ببينم، كجا اشتباه كاري مي شود جلويش را بگيرممسئوليت اصلي حقير همين هاست "
در كلام رهبر عرصه هاي جهاد دراين روزگار اين گونه ترسيم مي شوند: امروز هم مجاهدت جوانان و برگزيدگان در ميدانهاي ديگر لازم است ميدان سازندگي ميدان آگاهي از كيد دشمنان، ميدان تلاش براي خودسازي علمي و اخلاقي ميدان ايجاد اميد در مردم و مبارزه با ديو ياس، ميدان مبارزهبا تبليغات دشمنان مستكبر، ميدان وحدت و همكاري و همبستگي ملي، ايشان بهره هايجهاد با اين وسعت را به دو بخش تقسيم مي كنند بهره مورد نظر از جهاد چيست؟ آن بهرهدو بخش دارد: يك بخش شخصي دارد كه اين اصل قضيه است (اين را توجه كنيد) قسمت اعظممجاهدت در راه خدا براي شخص خود شماست عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهديتم مائده /105
اصل قضيه اينست كه ما بايدبهعنوان يك بنده خدا از عهده بندگي خدا بر آئيم تلاش و جهادي كه مي كنيم سازندگي خودسازي و ديگر سازي كه به دنبالشان مي رويم ،خدمتي كه به خلق مي كنيم، اقامه عدلي كهمي كنيم، حكومتي كه به راه مي اندازيم، همه در درجه اول، براي اين است كه پيش خدايمتعال به عنوان يك بنده بتوانيم عرض كنيم پروردگارا ما حق بندگي تورا تا حدي كهتوانستيم به جا آورديم پس در درجه اول تلاش مورد نظر است، در درجه دوم مسائل ديگرمورد نظر است مثل نجات بشريت، اقامه حكومت عدل و حق و ايجاد راهي كه بشر بتواند ازآن راه به خدا و هدايت برسد. ايشان روحيه جهادي راروحيه عدم سازش با دشمن ترسيم ميكنند و جهاد فرهنگي را پايه و اساس جهاد نظامي و سياسي مي دانند .كساني كه اهلباطل و سازشند اصلا به كار جهادي احتياج ندارند بروند سازش كنند و مشكلاتشان رااگر حل شد حل كنند كساني كه اهل حقند اين طور نيستند بدون كار جهادي كار سياسي وتحرك هيچ فايده اي ندارد كار سياسي بايد پشتوانه جهاد نظامي داشته باشد و هر دوياين ها بدون كار فرهنگي بي ثمر خواهدبود8 در كلام مقام معظم رهبري مكرر بر اهميتخود سازي و اصلاح نفس به عنوان شرط لازم براي جهاد تاكيد شده و ديو نفس به عنوانعامل اصلي قعود انسانها معرفي شده است :من در اين جمع پر شور و صميمي و مومن مطلبيرا عرض مي كنم كه از امهات مسائل فكري ماست در اسلام نقطه اصلي و محوري براي اصلاحعالم اصلاح نفس انساني است همه چيز از اين جا شروع مي شود قرآن به آن نسلي كه ميخواست با دست قدرتمند خودتاريخ را ورق بزند فرمود : قوا انفسكم)( عليكم انفسكم خودتان را مراقبت كنيد به خودتان بپردازيد و نفس خودتان را اصلاح و تزكيه كنيد،قد افلح من زكيها اگر جامعه اسلامي صدر اول اسلام از تزكيه انسانها شروع نشدهبود و در آن به اندازه لازم آدم هاي مصفا و خالص و بي غش وجود نداشتند، اسلام پانمي گرفت گسترش پيدا نمي كرد بر مذاهب مشركانه عالم پيروز نمي شدو تاريخ در خطاسلام به حركت نمي افتاد. اگر انسان هاي مزّكا و مصفا نباشند جهاد نيست. 
در نگاه رهبري انقلاب اسلامياكنون در مرحله جهاد اكبر قرار دارد ايشان اين مرحله را اين گونه به تصوير ميكشنددر سطح داخلي انقلاب اكنون در مرحله اي است كه مي توان آن را دوران جهاداكبر ناميد كه دوراني است بسيار سخت بسيار خطرناك و همه انقلاب ها اين دوران راقاعدتاً تجربه مي كنند و شايد بشود گفت كه اكثر انقلابها در اين دوران دچار لغزش وانحطاط مي شوند و شايد تعجب كنيد اگر عرض كنم كه انقلاب عظيم تاريخي نخستين اسلامدر چنين دوراني بود كه بيشترين نيروي خود را از دست داد بلي دوران جهاد اكبر يعني دوراني كه شورو هيجان اوليه انقلاب تا حدود زيادي فرو نشسته ضمنا َموفقيتهايي هم بدست آمده و چهره راحت زندگي خود را به بسياري نشان داده و چرب و شيرينزندگي در دهان هايي مزه كرده است اين آن دوران خطر ناك است ما امروز در اين دوراناز انقلاب كبير و عظيم و عميق خود قرار داريم آن چه در اين مقطع از انقلاب در كلاممعظم انقلاب به عنوان وظيفه اصلي گوشزد مي شود جهاد اكبر است كه همان مبارزه بانفس و تزكيه آن از جميع رذائل و كشش هاي پست باطني مي باشد :
آن چه كه ما بايد فراموش نكنيمو هميشه به ياد داشته باشيم اين است كه ببينيم وظيفه ما در اين برهه از زمان چيستو در مقابل نعمت الهي چه وظيفه اي داريم امروز وظيفه بزرگ ملت ايران جهاد معنويوجهاد اكبر است .اين جهاد بزرگتر از هر جهادي با هر دشمني و با هر عظمتي است رهبرمعظم انقلاب وجود موانع در عرصه جهادرا سنت الهي مي دانند همه اين موانع جزء سنتهاي الهي است وجود اين موانع تصادفي نيست اين ها سنت الهي است يعني تلاش و حركت بامانع مواجه است، و الا جهاد معنا نمي داشت و كذالك جعلنا لكل نبي عدوا شياطينالانس والجن يوحي بعضهم الي بعض زخرف القول غرورا انعام / 112. در همه دعوت هايانبيا دشمنان – موانع – از جن و انس وجود داشتند در آيه ديگر :  وكذلك جعلنا فيكل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها و ما يمكرون الا بانفسهم انعام/ 123 .
در درون جوامع، طبقاتي كه وجودآنها مايه فساد مايه مكر بوده، اين ها جزء سنت هاست يعني هرگز انبياءنگفتند ما آنوقتي كه جاده صاف است وارد ميدان مي شويم، نه در همين فضا و صحنه به شدت درگيرودشوار آن ها وارد شدند مثل جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي13 
در كلام رهبر دشوارترين نوعجهاد و مبارزه مبارزه غريبانه است مبارزه غريبانه است كه حادثه عظيم عاشورا گواهصادقي است بر اين مدعاست كشته شدن در ميان هياهو و هلهله دوستان و تحسين عامهمردم چندان دشوار نيست در مبارزه امام حسين (عليه السلام) حتي برخي از دوستان هممغرضند چنان كه به يكي از آنها فرمود( بيا به من كمك كن) و او به جاي كمك اسبش رابراي حضرت فرستاد و گفت از اسب من استفاده كن غربت از اين بالاتر و مبارزه از اينغريبانه تر ؟ در نگاه ايشان پيروزي نتيجه قطعي جهاد است و به همين دليل يك مجاهدحق ندارد نا اميد شود كسي كه مشغول مجاهدت است حق نداردنا اميد شود چون يقيناًپيروزي در انتظار اوست . آن مواردي كه پيروزي به دست نيامده و ناكامي حاصل شدهاست به اين خاطر بوده كه مجاهدت في سبيل الله نبوده است يا اگر مجاهدت بوده ا ستفي سبيل الله نبوده است يا اصلا مجاهدت نبوده است شرط مجاهدت في سبيل الله چيست؟اين است كه انسان به سبيل الله ايمان و باور و معرفت داشته باشد وآن را بشناسدبنابر اين مي تواند در راه آن مجاهدت كند 14در كلام رهبر ابعاد يك مومن جهادي باطرح الگوهاي انسان ساز تاريخ يعني اهل بيت (عليهم السلام) ترسيم مي شود :اين سهبعد را با هم جمع كردن نقطه درخشان زندگي فاطمه زهرا (سلام اللله عليها ) است آنحضرت اين سه جهت را از هم جدانكردند بعضي خيال مي كنند كه انساني كه مشغول عبادتاست يك عابد و متضرع و اهل دعا و ذكر است و نمي تواند يك انسان سياسي باشديا بعضيخيال مي كنندكسي كه اهل سياست است چه زن و چه مردو در ميدان جهاد في سبيل اللهحضور فعال دارد اگر زن است نمي توانديك زن خانه با وظايف مادري وهمسري و كدبانوييباشد و اگر مرد است نمي تواند يك مرد خانه و دكان وزندگي باشد خيال مي كنند اين هابا هم منافات دارد در حاليكه از نظر اسلام اين سه چيز با يكديگر منافات و ضديت كهندارد در شخصيت انسان كامل كمك كننده هم است15 در نگاه رهبر انقلاب معرفي هر تفكرو فرهنگي مخصوصاً فرهنگ جهاد بايد با معرفي الگوهاي امروزي از آن همراه باشد تابتواندثمر بخش و اثر گذار باشد ايشان با تبيين شخصيت حضرت امام خميني (ره) ايشانرا به عنوان الگويي براي تمام مومنين جهادي در اين دوران معرفي مي كنند براي تبيينشخصيت امام مان آن انسان والا وآن مسلمان وارسته بهتر از آن نيست كه به قرآن پناهبريم و او را در لابلاي آيه هدايتگرآن كه به توصيف بندگان صالح خدا پرداخته استباز جوييم اوبا جهاد و هجرت كه مومنان را در حيطه ولايت الهي قرار مي دهد مصداق ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله شد او بااستقبال از خطر و جان بر كف گرفتن در راه خدا در زمره كساني در آمد كه ستايش الهي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله در وصف آن سروده شده است آن چه دراين مقال كوتاه به آن پرداخته شده است قطره اي است از درياي سخنان رهبر معظم حضرتآيت الله خامنه اي (مدظله العالي) درباره جهاد و ضرورت زندگي جهادي از خدا ميخواهيم توفيق عمل به اين رهنمودهاي ارزشمند را به همه مان عطا كند و ما را ازپيروان راستين خط ولايت فقيه قرار دهد .
پي نوشت: 
1- قال رسول الله صليالله عليه و آله :اوصي امتي بخمس ، بالسمع والطاعه والهجره والجهاد والجماعه
2-بيانات در شروع درسخارج فقه 02/60/1373
3-بيانات در ديدار بااعضاي گروه اجتماعي
صداي جمهوري اسلامي ايران،29/11/1370
4- بيانات در ديداراعضاي نيروي هوايي ارتش در روز نيروي هوايي 19/11/1371
5-بيانات در جمعفرماندهان لشكر 27 محمد رسول الله (ص) 20/03/1375
6-پيام به مناسبت سومين روز از دهه مباركه فجر  
7- بيانات در ديدارفرمانده هاي رده هاي مختلف سپاه پاسداران 29/06/1373
8- بيانات در دار بااعضاي حزب وحدت اسلامي افغانستان 22/01/1369
9-خنراني در ديدار بامسئولان بنياد شهيد ،جمعي از اساتيد و دانشجويان دانشگاهها و اقشار مختلفمردم24/05/1369
10-پيام به نشست سالانهاتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحكيم وحدت )06/052/1374
11- سخنراني در ديدار باخانواده هاي شهداي شهرستان پاكدشت ، ممقان كبودر آهنگ ، آستانه اشرفيه لنجان ،رابركرمان، تهران ،به همرا گروهي از خانواده هاي جانبازان و آزادگان استان تهران ،كاركنان معاونت بهداشت و درمان بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، كاركنانو مسئولان عقيدتي، سياسي سازمانم اتكا، كاركنان و مسئولان وزارت پست و تلگرافوتلفن ، و جمعي از رزمندگان و اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،17/07/1370
12- بيانات رهبر معظمانقلاب اسلامي در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاي شيراز 14/02/1387
13- بيانات در جمعروحانيون استان كهكلويه و بوير احمد  در آستانه ماه محرم 17/03/1373
14- بيانات در ديدارمسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران ،12/09/1379
15- سخنراني در ديدار باهيأت نظارت، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان و هيأت اجرايي انتخابات ميان دوره ايمجلس و خانواده هاي معظم شهدا ،اسرا، مفقودان و جانبازان جنگ تحميلي استان هايفارس و همدان 22/09/1368
16- پيام به ملت درچهلمين روز در گذشت امام خميني،23/04/1368
17-نشريه مومن جهاديشماره اول 


دستنوشته رهبر معظم انقلاب خطاب به یکی از گروه های جهادیمتن دست‌نوشته‌ی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به گروه جهادی یاوران:
بسمه‌تعالی
از همه‌تان سپاسگزارم و شما را به خدا میسپارم. میل به خدمت به مردم و تحمل سختی‌های آن، نقطه‌ئی نورانی در باطن انسان است؛ آن را هر چه میتوانید در جان خود گسترش دهید و نگذارید آفتها: سودجوئی، خودنمایی، تنبلی و ... آن را گِل‌اندود کند. نیت خود را خدائی نگهدارید و از او کمک بخواهید و از همه‌ی نیروی خود برای آن مایه بگذارید. موفق باشید.
سید علی خامنه‌ای
۸۲/۹/۱۵
گزیده بیانات | نعمت خدمتگزاری

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR فرازهای برگزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جهادگران بسیج سازندگی‌ در سال ۱۳۸۹ را به مناسبت انتشار پرونده‌ی اردوی جهادی از سری مجموعه‌های سبک زندگی را مرور می‌کند.

* روحیه خدمتگزاری؛ موتور جامعه عزت‌مند
نعمت خدمتگزاری را و توان خدمتگزاری را که خدای متعال به شما هدیه کرده است، قدر بدانید؛ خدا را شکر کنید؛ افزایش این گنجینه‌ی معنوی را از خدا بخواهید. و این را بدانید که هر جامعه‌ای و هر کشوری از یک چنین سرمایه‌ی عظیمی و ذی‌قیمتی برخوردار باشد، بدون هیچ تردیدی خواهد توانست به برترین قله‌های عزت و عظمت دست پیدا کند. و این سرنوشت قطعیِ جامعه‌ی شما و ملت شماست. عامل آن هم، موتور محرکِ آن هم، همین روحیه‌ای است که شما دارید.

* بسیج سازندگی را خود جوانها شروع کردند...
این کار، اول از خود جوانها شروع شد؛ خود جوانهای دانشجو و دانش‌آموز در بخشهای مختلف، این حرکت را شروع کردند؛ در سال ۷۹ گزارش این حرکت زیبا و پرشکوه به ما رسید و منجر شد به اینکه پیام بسیج سازندگی به قاطبه‌ی جوانان کشور داده شود. یعنی این یک حرکت خودجوش مردمی است؛ درست مثل جهاد سازندگی در آغاز انقلاب. جهاد سازندگی هم همین جور بود؛ اول، خود جوانها شروع کردند، خودشان رفتند توی روستاها مشغول خدمتگزاری شدند در آن اوضاع بسیار دشوار و پیچیده. این حرکت، امام بزرگوار را به فرمان جهاد سازندگی تشویق کرد. کار مردم، الهام‌بخشِ اقدام مدیران و مسئولان است.

* ستون‌های اصلی حرکت جهادی
عشق و ایمان، بصیرت و همت؛ اینها ستونهای اصلی است. عشق و ایمان. انسانی که ایمان ندارد، محوری برای حرکت خود نمیتواند تصویر کند. انسانی که از احساس عاشقانه و عمیق قلبی برخوردار نیست، نمیتواند این حرکت را ادامه دهد و استمرار بخشد. انسانی که همت ندارد، به کارهای کوچک، به فرازهای محدود اکتفاء میکند؛ چشم به برترین قله‌ها نمیدوزد. انسانی که بصیرت ندارد، راه را عوضی میرود؛ اگر عشق و ایمانی هم در او هست، آن را در راه غلط مصرف میکند، کجراهه میرود. عشق و ایمان، همت و بصیرت؛ اینها را انقلاب به مردم ما و جامعه‌ی ما داد؛ لذا انقلاب شد همان شجره‌ی طیبه‌ای که در قرآن از آن نام برده شده است: أ لم تر کیف ضرب اللَّه مثلا کلمة طیّبة کشجرة طیّبة...
یک روز نیازِ حرکت دفاعی در درون جامعه بود، یک روز نیازِ حرکت دفاعی در مرزهای کشور بود، یک روز نیازِ به علم و دانش است، یک روز نیازِ به تحکیم عقاید و ایمانهاست، یک روز نیازِ به خدمتگزاری است؛ در همه‌ی این شرائط، میوه‌های متناسب با فصل در اختیار مردم گذاشته میشود. این حرکتِ انقلاب است.

* فواید اردوهای هجرت
این کارِ اردوهای هجرت و حرکت عظیم بسیج سازندگی یکی از برکاتش خدمت‌رسانی است که میلیونها نفر از این خدمت شما به صورت مستقیم بهره‌مند میشوند. از لحاظ مادی، از لحاظ امور روزمره‌ی زندگی، از لحاظ معنوی و هدایت، بهره‌مند میشوند. شما اگر درس قرآن هم آنجا ندهید، خودِ حضور یک جوان مؤمن و متدین و متشرع در یک مجموعه‌ی روستائی، در بین جوانان، در بین مردم، مظهر مجسم آیه‌ی قرآن است؛ آنها را به دین، به انقلاب، به معنویت، سوق میدهد. ''کونوا دعاة النّاس بغیر السنتکم''؛ شما با عمل خودتان مردم را به ایمان، به اسلام، به دین دعوت میکنید. این خدمت‌رسانی است؛ خدمت‌رسانی مادی و خدمت‌رسانی معنوی. از این مهمتر، خدمتی است که شما به خودتان میکنید؛ استعدادهای درونی خودتان را فعال میکنید؛ به بالقوه‌هائی که در وجود شما هست، فعلیت میبخشید؛ تجربه پیدا میکنید؛ با زندگی مردم آشنا میشوید؛ این حصارهای طبقاتی شکسته میشود؛ واقعیتهای زندگی را لمس میکنید؛ در خودتان شعف و بهجت خدمت‌رسانی را احساس میکنید و این احساس را در وجود خودتان زنده میکنید. کسی که لذت خدمت و کار را بچشد، از کار خسته نمیشود…جوانی که این لذت را در وجود خودش کشف کرد، از خدمت خسته نمیشود؛ این هم فایده‌ی دوم که فایده‌ی بسیار بزرگی است.
فایده‌ی سوم این است که شما سفیران کار و تلاش خواهید شد. وقتی شما در یک محیطی حاضر میشوید؛ در کویر، در کوهستان، در نقاط دور از دسترس، در میان مردم محروم مشغول کار میشوید، جوانی که در آنجاست، از شما الهام میگیرد و شما میشوید سفیر تلاش و کار و خدمت و جهاد و مجاهدت. ''من احیاها فکانّما احیا النّاس جمیعا''؛ شما دلها را زنده میکنید؛ فایده‌ی بزرگی است. فوائد فراوانی در این کار هست. این جریان عظیم را حفظ کنید.
 
* قدر اردوهای هجرت را بدانید
بسیج سازندگی و این اردوهای هجرت را قدر بدانید. شما که خودتان محورهای اصلی این حرکت عظیم هستید، این را قدر بدانید؛ از خدای متعال شاکر باشید. مسئولین، دیگران، مدیران و کسانی که دست‌اندرکار امور هستند، آنها هم این حرکت عظیم را قدر بدانند. سال تحصیلی، درس را خوب بخوانید، با تحقیق بخوانید، قصدِ رسیدن به قله‌های علمی را پیدا کنید. در دوره‌ی فراغت هم ساعات را، روز و شب را، با این حرکت زیبا و باشکوهِ خدمت به مردم غنی کنید. ۱۳۸۹/۰۶/۳۱

آرشیو محتوا : بازتاب : آرشیو :
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت و محتوای آن متعلق به دفتر مطالعات اسلامی سبل السلام می باشد.
هرگونه استفاده تجاری از مطالب و آرشیو این سایت غیرمجاز بوده و هرگونه نسخه برداری جهت مقاصد غیراقتصادی، با ذکر منبع (qasemian.ir) بلامانع می باشد.
پرونده ها درباره سبل السلام تفسیر قرآن کریم
امت واحده درباره حجت الاسلام قاسمیان منبرها و سخنرانی ها
فرهنگ جهادی پیوندها آرشیو صوتی
  محصولات فرهنگی دروس حوزوی
  برنامه جلسات آرشیو تصویری